IMSP SR Basarabeasca
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 08:00-17:00
sâmbăta zi libera
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Hotline (373 297) 22-4-37
Anticamera (373 297) 22-4-37
Fax (373 297) 22-4-37
E-Mail:
Consultant srbasarabeasca@ms.md
Web admin saniok_91_91@mail.ru
   

 

 

Resurse umane  Cerințele pentru participare în concurs

Cerințele pentru participare în concurs

INSTITUŢIA MEDICO SANITARĂ PUBLICĂ

SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA

 

ANUNŢĂ CONCURS

pentru suplinirea funcţiei vacante

 

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare medicale;

2. Experienţă profesională în domeniu;

3. Cetăţenia Republicii Moldova;

4. Cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;

5. Cunoaşterea limbii română scris și vorbit;

6. Capacitatea deplină de exerciţiu;

7. Starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

8. Lipsa antecedentelor penale;

9. De a nu fi privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate;

10. Cunoașterea şi utilizarea calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);

11. Capacităţi şi abilităţi de analiză, evaluare a politicilor şi de lucru în echipă.

12. Îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;

13. Îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

 

Atitudini/ Comportamente:   respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de muncă în echipă, creativitate, flexibilitate,  politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, ţinută şi comportament corespunzător .

 

Documente necesare de a fi prezentate pentru participare la concurs:

1. Cerere de înscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;

4. Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

5. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

7. Curriculum vitae;

8. Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

9. 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

10. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

Locul depunerii documentelor şi telefoanele de contact:

Dosarele vor fi depuse în secţia resurse umane a IMSP SR Basarabeasca

or. Basarabeasca,

str. Muncii, 55, etajul 4, biroul Resurse Umane

Telefon de contact: 069680995

E-mail: ru.sr_basarabeasca@ms.md